Дополнительная информация
Demo

Москва

Slider
Slider
Kafe Pirogovaya Na Maloy Pirogovskoy
st. Malaya pirogovskaya 16
🕿 +7 (499) 246-05-32
🕿 +7 (499) 246-05-89
🚇 «Sportivnaya»
🕛 9:00 - 21:00

More


Kafe Pirogovaya Na Presnenskom Valu 0
st. Presnenskiy cal 27/11
🕿 +7 (495) 788-56-67
🕿 +7 (495) 748-87-08
🕿 +7 (495) 609-33-77
🚇 «Belorusskaya»
🕛 9:00 - 21:00

More


Kafe Pirogovaya Na Ul.mashi Poryvaevoy 0
st. Mashi Porivaevoy 38
🕿 +7 (495) 609-33-77 #3
🕿 +7 (495) 607-72-23
🕿 +7 (495) 607-77-31
🚇 «Komsomolskaya»
🕛 8:00 - 21:00

More


Миклухо-Маклая
ул. Миклухо-Маклая, 36а
🕿 +7 (495) 771-60-21
🚇 «Беляево»
🕛 9:00 - 21:00

More


Ленинский проспект 37
Ленинский проспект 37А
🕿 +7 (495) 795-28-44
🚇 «Ленинский проспект»
🕛 9:00 - 21:00

More